Algemene voorwaarden

Voorwerp

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door Retail Design Lab beschikbaar via www.retaildesignlab.be (en afgeleiden), uitgebaat door Universiteit Hasselt, een openbare instelling, met haar maatschappelijk zetel te B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0208.359.859 (hierna UHasselt).

Onder Diensten, al dan niet tegen betaling, wordt zonder beperking begrepen de audittool ‘Experience Design Generator’ voor retailers, de checklisttool voor ontwerpers, de experience meettool onder de vorm van een zintuigenmatrix voor retailers en consultancy dienstverlening. Het concrete voorwerp van de consultancy dienstverlening wordt meer in detail beschreven in de offerte, inclusief enige specifieke voorwaarden met betrekking tot deze consultancy dienstverlening.

Vastleggen

Tenzij de offerte voor de consultancy dienstverlening anders bepaalt, blijft de offerte dertig (30) dagen geldig. De overeenkomst wordt vastgelegd door een ondertekend exemplaar van deze offerte, binnen voormelde periode, te bezorgen aan de Universiteit Hasselt waarvan de contactgegevens vermeld staan op de keerzijde.

Bedrag

De vermelde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bankkosten, die voor rekening van de klant zijn. De vermelde bedragen omvatten evenmin een reisvergoeding. Voor vervoer met de eigen wagen zal, naast een vergoeding voor reistijd, een bedrag van vijfendertig eurocent (€ 0,35) per kilometer worden aangerekend.

Betaling

Tenzij de offerte anders bepaalt, factureert de UHasselt de verschuldigde bedragen na het uitvoeren van de Diensten. Facturen dienen betaald te worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, via overschrijving op IBAN rekening nummer BE77 0010 1870 7942 op naam van de UHasselt en in de munt van de offerte. Elk openstaand bedrag wordt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van acht percent (8%) per jaar en een administratieve kost van honderd en vijf euro (€ 105). Indien partijen tussentijdse betalingen overeen kwamen, leidt niet-naleving van tussentijdse betaling eveneens tot een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden.

Eigendomsrechten, Gebruiksvoorwaarden & Licentie

Alle bij uitvoering van de Diensten aangeboden, gerealiseerde en gebruikte werken, prestaties, software, databanken, realisaties, tekeningen, ontwerpen, gegevens en andere creaties (hierna Werken) en rechten daarop zijn en blijven de uitsluitende eigendom van UHasselt.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik van het geheel of een deel van de Diensten of Werken, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van UHasselt. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet wordt beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Retail Design Lab website wordt door UHasselt op geen enkele wijze een licentie verschaft.

UHasselt verleent hierbij aan de klant een royalty-vrije, niet-exclusieve, onoverdraagbare en wereldwijde licentie op de Werken die zijn beperkt tot het resultaat van volgende Diensten: de audittool ‘Experience Design Generator’ en de consultancy dienstverlening, ongeacht of dit materiaal vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van knowhow, te exploiteren op volgende wijzen:

  • Het recht om het Werk te gebruiken voor eigen doeleinden.

Onafhankelijkheid

De UHasselt treedt op als onafhankelijk consultant en bepaalt zelf welke van haar medewerkers zij inzet voor de Diensten. De medewerkers van de UHasselt worden nooit beschouwd als werknemers van de klant, of in welke zin dan ook onder het gezag of toezicht vallend van de klant.

Niet-exclusiviteit

De klant erkent en aanvaardt dat de UHasselt ook Diensten uitvoert voor andere partijen.

Geheimhouding

Gedurende de uitvoering van de Diensten zullen medewerkers van de UHasselt die deze informatie nodig hebben, toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de klant. De UHasselt verbindt zich ertoe om deze gegevens niet te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Diensten, tenzij de klant daartoe op voorhand schriftelijke toestemming geeft. De UHasselt en haar medewerkers zullen erover waken de vertrouwelijke gegevens niet openbaar te maken, met dezelfde zorg en in dezelfde mate als zij haar eigen vertrouwelijke gegevens geheim houdt.

Deze geheimhoudingsplicht is evenwel niet van toepassing indien de informatie:

  • door de klant is ingegeven bij het gebruik van de Diensten. Het staat UHasselt vrij om deze informatie te gebruiken voor haar eigen doeleinden, zoals zonder beperking, het opmaken van statistische gegevens. Voor wat het gebruik van persoonsgegevens van de klant betreft wordt verwezen naar de Privacyverklaring, of
  • reeds gekend was voorafgaandelijk aan deze overeenkomst, of
  • bekend geworden is buiten toedoen van de UHasselt, of
  • reeds voor het grote publiek beschikbaar is door algemeen raadpleegbare bronnen, of
  • onafhankelijk door de UHasselt ontwikkeld werd, zonder gebruik te maken van de informatie van de klant.

Deze geheimhoudingsverplichting vervalt twee (2) jaar na beëindiging van de Diensten.

Garantie en aansprakelijkheid

De UHasselt voert de Diensten naar best vermogen uit. De UHasselt verstrekt evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten en eventueel opgeleverde Werken. In het bijzonder – zonder daartoe beperkt te zijn – garandeert de UHasselt op geen enkele wijze de commerciële bruikbaarheid van de resultaten, noch dat het gebruik van de resultaten of haar Diensten geen inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. En - zonder daartoe beperkt te zijn - garandeert de UHasselt op geen enkele wijze de beschikbaarheid van de gratis Diensten. De klant erkent en aanvaardt dat de UHasselt niet aansprakelijk is voor om het even welke schade die de klant zou lijden bij het gebruik van de Diensten of de Werken. De klant vrijwaart de UHasselt tegen mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de Diensten of de Werken. In geen geval is een partij aansprakelijk voor indirecte schade aan de andere partij, met inbegrip maar niet beperkt tot gederfde winsten, contracten en opportuniteiten.

Varia

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Er kan slechts door expliciete schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Indien één of meerdere clausules uit deze Algemene Voorwaarden door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden. Indien UHasselt de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van UHASSELT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Toepasselijk recht en rechtsmacht

De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd voor geschillen van welke aard ook die zouden ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden en die partijen niet minnelijk kunnen oplossen.