Privacyverklaring

Samenvatting

UHASSELT gevestigd te B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar Website www.retaildesignlab.be. Door uw gegevens over te maken geeft u uw toestemming voor de verwerking ervan.

UHASSELT verwerkt uw gegevens om desgevallend te kunnen antwoorden op uw vragen, uw haar RDL Diensten aan te bieden, uw gegevens op te nemen in haar bestand, u een nieuwsbrief te versturen of bepaalde statistieken op te maken. U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door ons te contacteren. Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren.

De gegevens worden door ons doorgegeven aan volgende derden:

 • Google Inc., voor Google Analytics;
 • webistebouwers voor opslag analyse.

1.Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. UHASSELT: Universiteit Hasselt, een openbare instelling, met haar maatschappelijk zetel te B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0208.359.859;
 2. Website: De Retail Design Lab (‘RDL’) website van UHASSELT,  www.retaildesignlab.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door UHASSELT;
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.Verwerking persoonsgegevens

UHASSELT hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Door deze Website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). UHASSELT treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. "Vertrouwelijke verwerking” betekent dat UHASSELT de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerkt overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992.

3.Welke persoonsgegevens

Het gaat o.a. hierbij, zonder beperking, om volgende Persoonsgegevens afhankelijk van de doeleinden:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • winkel;
 • E-mail adres;
 • Postcode;
 • Gemeente;
 • Functie;
 • IP-adres;
 • Alle informatie die u zelf beslist door te geven.

Het is mogelijk dat gegevens en/of aanvullende gegevens van u worden verwerkt bij contact tussen uzelf en UHASSELT.

4.Voor welke doeleinden

UHASSELT verzamelt de persoonsgegevens die u aan UHASSELT verschaft en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de RDL Diensten (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Realisatie van statistiekenstudies en analyses;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

Indien UHASSELT persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een nieuw doeleinde, zal UHASSELT voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

5.Doorgifte persoonsgegevens

Binnen UHASSELT worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan:

 • Het personeel op een ‘need to know’ basis;

De gegevens kunnen worden doorgegeven of beschikbaar gesteld aan volgende derden:

 • Websitebouwers
 • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies.

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd. Anonieme gegevens kunnen echter steeds worden doorgeven aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6.Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden in beginsel voor onbepaalde duur door UHASSELT bewaard.

7. Vertrouwelijkheid en veiligheid

UHASSELT ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

UHASSELT zal:

 • naar best vermogen pogen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder haar gezag handelen, in kennis stellen van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
 • zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en of er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
 • erop toezien dat eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; en
 • alles in het werk stellen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan haar partners en onderaannemers vragen om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met de stand van de techniek, met de kosten voor het toepassen van de maatregelen en met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal UHASSELT:

 • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;
 • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren van contractuele bepalingen;
 • in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;
 • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet; en
 • in de overeenkomst de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen vastleggen.

8.Toegang tot uw persoonsgegevens

a) Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot UHASSELT, B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met UHASSELT via het e-mailadres info@retaildesignlab.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal UHASSELT u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

b) Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot UHASSELT, B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met UHASSELT via het e-mailadres info@retaildesignlab.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

c) Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot UHASSELT B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met UHASSELT via het e-mailadres info@retaildesignlab.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

9.Anonieme gegevens

Het is UHASSELT toegestaan bij het gebruik van de Website, zonder dat u zich registreert of aanmeldt om niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de bezoekers te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan UHASSELT niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

10.Wijzigingen

UHASSELT houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

11.Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien UHASSELT de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van UHASSELT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12.Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België).

13.Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 of via het e-mailadres info@retaildesignlab.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).