Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

  1. UHASSELT: Universiteit Hasselt, een openbare instelling, met haar maatschappelijk zetel te B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0208.359.859;
  2. Website: De Retail Design Lab website van UHASSELT, www.retaildesignlab.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door UHASSELT.

1.Algemene informatie over de Website

De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de Disclaimer. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

2.Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van UHASSELT en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan UHASSELT of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van UHASSELT en/of van derden integraal te respecteren.

UHasselt® (merkregistratienummers 938140 & 16062317), Hasselt University® (merkregistratienummer 16062325) en het UHASSELT logo met baseline ‘knowlegde in action’ (merkregistratienummer 938139 & 1344765) zijn beschermde merken van UHASSELT. Retail Design Lab™ is een handelsnaam van UHasselt.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van UHASSELT. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet worden beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het mogelijke gebruik van de Website wordt door UHASSELT op geen enkele wijze een licentie verschaft.

UHASSELT behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

3.Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan UHASSELT te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. UHASSELT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. UHASSELT controleert (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra UHASSELT met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van UHASSELT overeenstemt, zal UHASSELT de hyperlink naar deze website verwijderen. UHASSELT kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

4.Aansprakelijkheid

UHASSELT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op UHASSELT betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan malware die door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. UHASSELT kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U erkent verder het recht van UHASSELT om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer, doch zonder daartoe beperkt te zijn, wegens de volgende redenen: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc.

5.Veiligheid van de Website

UHASSELT zal naar best vermogen maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te bewerkstelligen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal UHASSELT alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

6.Privacy en Cookies

Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy, gelieve onze Privacy – en Cookieverklaring te raadplegen.

7.Wijzigingen aan de Website en/of de Disclaimer

UHASSELT behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites). Daarnaast heeft UHASSELT het recht om de bepalingen van de Disclaimer aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Disclaimer. Indien u na deze wijziging de Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt. Deze Disclaimer werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

UHASSELT wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Disclaimer.

8.Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Disclaimer door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Disclaimer. Indien UHASSELT de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van UHASSELT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Disclaimer op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

9.Toepasselijk recht

Door de Website te bezoeken en daardoor deze Disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België) valt.